NEWS & EVENTS

บริษัท ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเดิมชื่อ บริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนเป็น บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป