NEWS & EVENTS

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ร่วมแนะนำ “โครงการพิเศษเทคนิคเหมืองแร่” ในงาน “นิทรรศการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ นครชัยบุรินทร์ สัญจร” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน และนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้

ภายในงานได้มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีตัวแทนจากสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ, นายทนง พรมมา ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน), คุณนิตยา งามสง่า ผู้อำนวยการ College Relation บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ คุณลำไพ โยทะการี ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เข้าร่วมเสวนาพร้อมนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่มีคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ

นายทนง พรมมา ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง “โครงการพิเศษเทคนิคเหมืองแร่” ว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมเหมืองแร่ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเติมเต็มช่วงว่างของระดับแรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีเพียงระดับวิศวกรและระดับแรงงานแต่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติการในระดับช่างเทคนิค จึงได้ร่วมสนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาอาชีวะ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเป็นสถาบันอาชีวศึกษาแห่งแรกที่เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นสถาบันอาชีวศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรพิเศษวิศวกรรมเหมืองแร่เพิ่มเติมจากการเรียนวิชาช่างเทคนิค โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเหมืองแร่รวมถึงทักษะและประสบการณ์ในการทำงานในเหมืองแร่จริง เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีแรกของโครงการ บริษัทฯ ได้เลือกวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเป็นสถาบันนำร่องของโครงการ เพื่อต้องการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งเพื่อต้องการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานในท้องถิ่นได้อยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนบ้านเกิด โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานในต่างจังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนซึ่งก่อให้เกิด ความเจริญและการกระจายรายได้ที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิต่อไปในอนาคต”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจากนักศึกษาอาชีวะ และการจัดแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย

PREVIOUS PAGE