CAREER

วิศวกร

ใบสมัคร / Register

Process Engineer


คุณสมบัติ
 • Male or Female, age not over 35 years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Chemical Engineer or related field.
 • At least 3 years of experience in chemical process.
 • Computer ability in Microsoft Office is required.
 • Good command of English.
 • Strong communication skills.
 • Able to work in Chaiyaphum

Job Description :-

 • Supports process qualification activities and day-to-day production operations.
 • Initiates and completes technical activities leading to new or improved processes which have significant impact potential. Maintains awareness of scientific opportunities and takes initiative to suggest/test ideas. Suggests changes or future direction as needed.
 • Participates in project planning.
 • Coordinate with other personnel concerning process activities.
 • Performs other duties as assignment.


จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่

อื่นๆ

ใบสมัคร / Register

นักกฎหมาย (Legal Specialist)


คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ นิติกรรมสัญญา
 • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ , กฎหมายมหาชน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสาร เรียบเรียง วิเคราะห์สรุปประเด็น และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (ทั้งแบบลายลักษณ์อักษร และวาจา)
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point.
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้
 • หากมีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • วิเคราะห์/ตรวจ / ร่าง / แก้ไขสัญญา ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสาร/ยื่นจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานราชการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และอื่นๆ แก่พนักงาน
 • งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่

Commercial Coordinator


คุณสมบัติ
 • Female, age not over 32 years
 • Bachelor’s Degree Business Administration, Marketing, International Business, or related field
 • Computer literate
 • Good command of both spoken & written English
 • Able to travel upcountry occasionally.
 • Excellent in Negotiation skill
 • Good personality
 • Have a service mind, patient, dedicated and responsible.
 • Fast learning and good solving problem skill
 • Be able to analyze and planning to achieve the goal

Job description

 • Setting sale and marketing strategy in line with overall company strategy and objectives.
 • To create and maintain good relationships with customers.
 • Market research to identify market opportunities and gain a better understanding of customer needs.
 • Develop communications material to promote and enhance company image
 • Support and report regularly to the Commercial Manager
 • Import and export process and document and its issued authority if any by government and application process.
 • Performs other duties as assignment.

จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่

Asst. Sales Manager


คุณสมบัติ
 • Male or Female, 30-40 years old.
 • Bachelor degree in Business Administration or related field
 • Minimum 3-5 years of sales experience in fertilizer
 • Strong commitment;
 • Have good time management;
 • Have the ability to solve problems and make decisions, as well as think laterally and offer creative solutions;
 • Have commercial awareness and some numeracy;
 • Be IT literate and have the ability to handle electronic data;
 • Be flexible and have the ability to manage change;
 • Have strong interpersonal skills and the ability to work well as part of a team, as well as manage people;
 • Have excellent communication skills, both oral and written;
 • He able to negotiate and use your analytical skills;
 • Maintain a positive attitude to continued learning.
 • Good command of English
 • Can Drive
 • Able to work upcountry and abroad

Responsibility:

 • Strategy: Drive and Execute Specialist Strategy for their accounts.  Lead the Joint Business Planning Process (JBP) for their nominated accounts.
 • Targets: Ensure value and volume targets are met. Build up business sales & market share and also maintain current clients
 • Sales planning; sell out management with new and current clients.
 • Promotional work: Implement promotional programs with nominated accounts.
 • Logistics and Transportations: Related work experience, such as warehousing, storage, shipping, agents, trucks, etc.
 • Forecasting: Forecast results and demand from nominated accounts.
 • Doing and Analyzing sales reports Bi-weekly, monthly sales activity report to management
 • Product presentation to customer.
 • Prepare and make presentation and quotation.
 • Maintain, create and develop sales through existing and prospective customers
 • Establish and maintain effective business relationships with existing and prospective customers.
 • Monitors projects, provides feedback, and develops contingency plans for potential problems

จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่