CSR

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จ-ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมจัดตั้ง “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการอาเซียนโปแตชชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ” พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 80 คน จากพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ฯ ครอบคลุม 42 หมู่บ้าน 8 ตำบล 3 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา เข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ, ประสานกับชุมชนเพื่อให้กิจกรรมของโครงการฯ สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง, ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองแร่ จำนวน 300 ล้านบาท และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่โครงการฯ จัดสรรให้ชุมชนด้วยความสมัครใจ ด้วยเล็งเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และคณะอนุกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมชาย พึ่งทอง กำนันตำบลบ้านตาล เป็นประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

 
PREVIOUS PAGE