CSR

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการอาเซียนโปแตชชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559 ขึ้น โดยมีนายสมชาย พึ่งทอง กำนันตำบลบ้านตาล ในฐานะประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุม ได้ดังนี้

  • ภายในเดือน มกราคม 2560 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะนำเงินเข้ากองทุนในงวดที่ 2 อีก 5,000,000 บาท แบ่งเป็น กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 4,000,000 บาท และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 1,000,000 บาท พร้อมจัดทำ WORKSHOP คณะอนุกรรมการทั้ง 2 กองทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยรอบโครงการฯ ต่อไป
  • บริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและ/ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย อาทิ แจ้งโดยตรงที่สำนักงานโครงการฯ, โทรศัพท์, FACEBOOK, LINE, ผ่านผู้นำชุมชน/คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และกล่องรับเรื่องร้องเรียน, เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนกว่า 70 จุดโดยรอบโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ 42 หมู่บ้าน 8 ตำบล 3 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ ตามแผนงานจะขอติดตั้งตามสถานที่ราชการ, โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, อบต. ฯ และได้ขออนุญาตที่ประชุมในการขอติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยรอบในการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ
  • ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการอีก 3 ท่านในฐานะกรรมการตัวแทนจากภาคประชาชน ได้แก่ 1. ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บ้านตาล คือ นายบุญเกิด ธาตุประกอบ / 2. ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.หัวทะเล คือ นายเทพนคร ผ่องแผ้ว / 3. ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ม.18 ต.บ้านเพชร คือ นายสมสวย ประทุมวงศ์

 

PREVIOUS PAGE