NEWS & EVENTS

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และคณะอนุกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหาร “ กองทุนเพื่อชุมชน โครงการอาเซียนโปแตชชัยภูมิ ” สู่ประโยชน์สูงสุดของชุมชนต่อไป โดยมี ดร.เอนก นาคะบุตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชนตลอดการประชุม สรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ดังนี้

1. ภายในเดือนมกราคม 2560 บริษัทฯ จะนำเงินเข้ากองทุน งวดที่ 2 ได้แก่
- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 4 ล้านบาท
- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 1 ล้านบาท

2. ที่ประชุมสรุปถึง การเป็นกรรมการที่ดี, การแบ่งปันที่ดี, และโครงการที่ดี

3. คณะอนุกรรมการฯ จะนำข้อสรุปที่ได้จากการ workshop เพื่อหารือกับชุมชน (ด้วยการประชาคม เน้นให้ ชุมชนมีส่วนร่วม) และจัดทำโครงการตามความต้องการของชุมชน และเสนอต่อคณะกรรมการมวลชน สัมพันธ์ เพื่ออนุมัติต่อไป

PREVIOUS PAGE