NEWS & EVENTS

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา พลโทมงคล จิวะสันติการ รองประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายเจริญ โคตรดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรเหมืองแร่ปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพิเศษเทคนิคเหมืองแร่ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สนใจศึกษาด้านการเหมืองแร่โดยร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากร เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพด้านเหมืองแร่หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน “หลักสูตรพิเศษเทคนิคด้านเหมืองแร่” อันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สถาบันส่งเสริมและยกระดับการศึกษาด้านการเหมืองแร่ไปสู่ระดับสากล ให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่สนใจในการศึกษาสายอาชีพ และยังสามารถต่อยอดการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อีกทาง ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เข้ามาช่วยกลุ่มนักศึกษาให้ได้มีโอกาสจบออกมาและมีงานรองรับได้ต่อไป

PREVIOUS PAGE