CSR

ในปี 2558 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)  ได้ริเริ่มโครงการปุ๋ยสั่งตัด ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยนำองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัดเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง หลังจากนั้นในปี 2559 ได้ร่วมมือกับสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ให้ต่อยอดและขยายผลสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สรุปผลการดำเนินโครงการได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

  • เพิ่มผลผลิตข้าวมากขึ้น 40 %
  • ลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง 6 %
  • เกษตรกรใช้ปุ๋ยลดลงจาก 29.45 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 25.10 กิโลกรัม/ไร่
  • พบว่า วิถีดั้งเดิมของเกษตรกรที่นิยมใส่ปุ๋ยไนโตรเจน หรือ “ยูเรีย” มากเกินความจำเป็น ส่วนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใส่ในปริมาณที่น้อยกว่าความต้องการของพืช

PREVIOUS PAGE