NEWS & EVENTS

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปุ๋ยสั่งตัด ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) บ้านปากจาบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีผู้แทนกองกำลังรักษาความมั่นคงฯ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานจำนวน 239 คน


บรรยากาศภายในงานมีการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น โครงการปุ๋ยสั่งตัด (บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ), การทำนาแบบประณีต, การจัดการดินและปุ๋ย, การเลี้ยงปลาและการทำอาหารปลา, การเลี้ยงไก่และการทำอาหารไก่, การจัดทำบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน, การจัดทำสารชีวภัณฑ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ฯลฯ เพื่อต้องการให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อไป

PREVIOUS PAGE