NEWS & EVENTS

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานในพิธี

การแข่งขันกีฬาประเพณีภายในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ในวันงานอาเซียนโปแตชชัยภูมิได้รับเกียรติร่วมการแข่งขันฟุตบอล VIP คู่เปิดสนามกับ ทีมรวมครูบำเหน็จณรงค์ด้วย

PREVIOUS PAGE