NEWS & EVENTS

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ"

โดยมีคุณสัจจา สายโรจน์พันธ์ และคุณสุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

การจัดอบรมหลักสูตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงานและผู้รับเหมา ตามมาตฐานและข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2547 โดยมีหัวข้อบรรยายต่าง ๆ อาทิ การปฎิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฎิบัติงานในที่อับอากาศ อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลบหนีภัย เป็นต้น พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามทฤษฎี เพื่อให้พนักงานได้มีประสบการณ์จริงและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์

PREVIOUS PAGE