CSR

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ  จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) ณ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบทุนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดี และศึกษาอยู่ในพื้นที่รอบโครงการเหมืองแร่โพแทชและในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยมี พลโทนายแพทย์มงคล จิวะสันติการ รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาร่วมกับ นายเดช เสนาะคำ ปลัดอาวุโส อำเภอบำเหน็จณรงค์, นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 30, นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3, นายเจริญ  โคตรดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ, และนายณัฐ เลิศเจริญสมบัติ ผู้จัดการเหมืองแร่โพแทช โดยมีคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกศิษย์และบุตรหลานของตนอย่างมากมาย พร้อมกันนี้ นางจิตตานันทิ์  ภูมิชัยธีรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ได้เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมการเรียนการสอนของครูจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีนักเรียนและนักศึกษาที่เข้ารับทุนตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวนทั้งสิ้น 126 ทุน รวมมูลค่า 390,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ 15 โรงเรียน ๆ ละ 6 ทุน, นักศึกษาจาก กศน. 4 แห่ง ๆ ละ 5 ทุน, นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จำนวน 10 ทุน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จำนวน 6 ทุน

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินทุนการศึกษาแก่ น.ส.สุทธิดา ฟากหนองดู่ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ จำนวน 40,000 บาท โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จัดเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ของบริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 
PREVIOUS PAGE