CSR

กองทุนเพื่อชุมชน โครงการอาเซียนโปแตชชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และคณะอนุกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหาร “ กองทุนเพื่อชุมชน โครงการอาเซียนโปแตชชัยภูมิ ” สู่ประโยชน์สูงสุดของชุมชนต่อไป


โดยมี ดร.เอนก นาคะบุตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชนตลอดการประชุม


สรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ดังนี้

  • ภายในเดือนมกราคม 2560 บริษัทฯ จะนำเงินเข้ากองทุน งวดที่ 2 ได้แก่
    - กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 4 ล้านบาท
    - กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 1 ล้านบาท
  • ที่ประชุมสรุปถึง การเป็นกรรมการที่ดี, การแบ่งปันที่ดี, และโครงการที่ดี
  • คณะอนุกรรมการฯ จะนำข้อสรุปที่ได้จากการ workshop เพื่อหารือกับชุมชน (ด้วยการประชาคม เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม) และจัดทำโครงการตามความต้องการของชุมชน และเสนอต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่ออนุมัติต่อไป
PREVIOUS PAGE