CSR

“เราเริ่มจากการสนับสนุนหน่วยที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดของสังคม นั่นคือ ครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคต”

 

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการและโดยรอบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยตระหนักดีว่า ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างมั่นคง สังคมต้องมีรากฐานที่แข็งแรง ดังนั้น หนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ คือ การพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ บนพื้นฐานของการทำงานด้วยความจริงใจ โดยมุ่งหวังสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตามกลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ และการพึ่งพาตนเอง

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงเริ่มการสนับสนุนจากหน่วยที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดของสังคม นั่นคือ “ครอบครัว” โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคต ในการนี้ จึงได้ประชุมระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน หน่วยงานราชการในอำเภอบำเหน็จณรงค์ สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบโครงการ เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการวางนโยบายและกำหนดแผนงาน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง